Privatlivspolitik

I henhold til Persondataforordningen og Persondataloven har Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann pligt til at oplyse sine klienter som registrerede om følgende: 

Ved behandlingen af sagerne vil Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann være at anse som dataansvarlig.
Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimanns kontaktoplysninger er således de samme, uanset om I henvender jer vedrørende sagen eller behandlingen af persondata/personoplysninger.
Selve den tekniske behandling af data sker ved brug af advokatsystemet Legis-365 udbudt af it-firmaet Ivision ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, tlf. 87208700, CVR: 20644893.

Formålet med behandlingen af de personoplysninger, som gives til Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann er følgende:

– Opfyldelse af vores opdrag over for jer som klient, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra b.
– Varetagelse af sagen, herunder retsstilling og legitime interesser, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra c og d og art. 9, stk. 2, litra f.

Såfremt Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann får brug for personoplysning, som ikke direkte kan henføres under en af de 2 kategorier oven for, vil vi anmode jer om et specifikt samtykke til indhentelse af denne personoplysning.

Der vil ikke ske deling af jeres personoplysninger med andre, medmindre Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann forudgående har fået samtykke hertil.

Deling af personoplysninger kan dog ske som led i opfyldelse af vores opdrag eller varetagelse af jeres retsstilling generelt.

Klienter har som registrerede ret til:

– Indsigt i de oplysninger, som er registreret om jer,
– Berigtigelse af de oplysninger, som er registreret om jer,
– Sletning af de oplysninger, som er registreret om jer,
– Begrænsning af behandling af de oplysninger, som er registreret om jer,
– At gøre indsigelse mod en registrering af en oplysning om jer,
– Udøve dataportabilitet, dvs. flytte jeres oplysninger til tredjemand,
– Trække samtykke til registrering af oplysning om jer tilbage,
– Indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf.nr. 33 19 32 00, mail: dt@datatilsynet.dk, som er tilsynsmyndighed i forhold til behandling af persondataoplysninger
– Kendskab til kilden, såfremt Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann kommer i besiddelse af personoplysninger om jer, som ikke stammer fra jer som klient og registreret.

Ovennævnte rettigheder gælder dog ikke, hvis: I som registrerede allerede er bekendt med de registrerede oplysninger, behandlingen af oplysningerne er udtrykkelig fastsat ved lov mv., oplysningerne er omfattet af tavshedspligt, eller jeres interesser som registrerede findes at burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Oplistningen er ikke udtømmende.

Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann opbevarer identitetsoplysninger på jer som klient i 5 år efter opdragets afslutning. Dette gør vi for at opfylde vores forpligtelser i henhold til den danske hvidvasklovgivning. Vi opbevarer ligeledes oplysninger om vores sagsbehandling over for jer i 5 år i overensstemmelse med De advokatetiske regler.

VIRKSOMHEDSINFO

Advokat Charlotte Frimann
CVR: 39488108
E-mail: charlotte@advokatfrimann.dk