Handelsbetingelser

Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann er ansvarlig for den leverede juridiske bistand og rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann ansvar er dog ved såvel simpel som grov uagtsomhed beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimanns ansvarsforsikring. Dækningssum kan oplyses ved forespørgsel.

Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann, partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre indirekte tab.

Ved forsinket betaling af Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimanns fakturaer beregnes der rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

I inkassosager vil betalingspåkrav altid fremsendes med angivelse af, at sagen automatisk skal overgå til civilretlig behandling af sagen, hvis debitor fremsætter indsigelser. I så fald behandles sagerne som almindelige retssager med udgangspunkt i dertilhørende timesatser.

Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimanns salær afregnes med udgangspunkt i følgende timesatser:

Advokat-timer:
kr. 2.000 + moms, dvs. kr. 2.500 inkl. moms.

Fuldmægtig-timer:
kr. 1.500 + moms, dvs. kr. 1.875 inkl. moms.

Sekretær-timer:
kr. 1.000 + moms, dvs. kr. 1.250 inkl. moms.

Stud.jur.-timer: 
kr. 800 + moms, dvs. kr. 1.000 inkl. moms.

Herudover indgår i beregningen af salær følgende elementer:

Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og erfaring, opgavernes kompleksitet, om opgaverne har nødvendiggjort indsats under tidspres, den interesse opgaverne repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaverne og det opnåede resultat.

Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimanns honorar tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser som følge af gældende lovgivning.

I salæret angivet i fakturaer indgår ikke positive udlæg, herunder retsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med indhentelse af attester mv., transportomkostninger, eventuelle omkostninger til oversættelse, større kopierings- og forsendelsesudgifter, eksterne transmissionsudgifter, forplejning, udgifter til forbindelsesadvokat mv.

VIRKSOMHEDSINFO

Advokat Charlotte Frimann
CVR: 39488108
E-mail: charlotte@advokatfrimann.dk