Klientoplysninger

Alle advokater, som er ansat hos Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann, CVR 39488108, er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring

Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann har tegnet ansvarsforsikring gennem Dahlberg Assurance Agentur a/s og stillet garanti efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat regler om under policenummer: 310-015921 og 306-015922.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Garantiordning for klientmidler mv.

Hvis kontoret forvalter klientmidler, er disse omfattet af lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs.
Det betyder, at du kan få dækket op til (EUR) 100.000 €.

Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til (EUR) 10.000.000 €. Efter loven om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder der samme regler for de penge, du eller din virksomhed har i banken via en advokats klientkonto, som gælder for de penge, som du selv sætter i banken.

Hvis du eller din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt (EUR) 100.000 € igennem garantiordningen.

Fri proces eller retshjælpsdækning

Der kan være mulighed for at få fri proces i din sag, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Ved afgørelsen af, om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes et indtægtsgrundlag, der består af summen af den personlige indkomst med tillæg af kapitalindkomst og aktieindkomst.

Den samlede sum af ovenstående må maksimalt udgøre:

– 344.000 for enlige (2021)

– 437.000 for samlevene (2021)

De anførte beløb forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som bor hos dig.

Herudover skal der være rimelig grund til at føre din sag. Civilstyrelsen vurderer, om du har rimelig grund.

Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimann bistår gerne med ansøgningsprocessen til Civilstyrelsen.

Såfremt der ikke kan opnås fri proces, er der mulighed for at søge retshjælpsdækning igennem en evt. indboforsikring eller anden forsikring for at minimere sagens omkostninger.

Vi gør opmærksom på, at hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal du typisk betale en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, dog minimum 2.500 kr.

Selvrisikoen gælder, uanset om du vinder eller taber sagen.

Klagevejledning

Kontorets klageansvarlig er advokat Charlotte Frimann. Er du utilfreds med håndteringen af en sag, så hører vi gerne fra dig, så vi kan udbedre forholdet bedst muligt.

Skulle det, mod forventning, ikke være muligt at løse konflikten i mindelighed, så henviser vi til Advokatnævnet som klagemyndighed: 

Advokatnævnets sekretariat Kronprinsessegade 28, 1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Yderligere oplysninger kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside

Advokatnævnet har kompetence til at bedømme både adfærdsklager, dvs. hvor advokaten har handlet i strid med de advokatetiske regler, samt klager over salærer.

Eventuelle tvister om Advokatfirmaet Advokat Charlotte Frimanns rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekomptence.

VIRKSOMHEDSINFO

Advokat Charlotte Frimann
CVR: 39488108
E-mail: charlotte@advokatfrimann.dk